Potrošačka prava

Najčešća pitanja potrošača – savjeti iz prve ruke

Što kad proizvod koji ste kupi­li nije ispravan? Pravo potroša­ča da ostvari svoje pravo zaštite kod materijalnih nedostataka proizvoda ili nekorektnog izvrše­nja usluge je osnovno potrošač­ko pravo i treba biti omogućeno svim potrošačima, a posebno ranjivim kategorijama u koju spadaju umirovljenici. Trgovci i kupci svakodnevno ulaze u međusobne pravne od­nose čime stječu određena pra­va i obveze, no njihov položaj se bitno razlikuje od onih koji skla­paju građanskopravne ili trgo­vačke ugovore. Element koji u potrošačkim ugovorima nedostaje jest ravno­pravnost. Činjenica je...

Više

Sukladno članku 135. Zakona o zaštiti po­trošača tržišni inspektor će uzeti u obzir prija­vu potrošača tek nakon što je potrošač iscrpio postupke podnošenja pisanih prigovora, od­nosno podnošenja reklamacije povjerenstvu u slučaju nezadovoljstva odgovorom pružatelja javne usluge na pisani prigovor. Prijavu možete podnijeti: na e-mail adresu: priiave@minao.hr: osobno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U GOSPODARSTVUUlica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.

Više

Pravilno podnošenje prijave (predstavke) kojom ćete kao fizička ili pravna osoba ukazati na odre­đene nepravilnosti, odnosno povrede propisa iz nadležnosti Ministarstva nadležnog za gospodar­stvo, a radi pokretanja postupka inspekcijskog nadzora, znači da vaša prijava mora minimalno sa­državati: naziv tijela kojemu se upućuje, naznaku predmeta, zahtjev što se prijavom traži (činjenice, odnosno okolnosti koje prijavljujete), osnovne podatke o subjektu kojega prijavljujete, preslika prigo­vora, preslika odgovora (ukoliko je trgovac odgovorio), preslika računa I naznaku tko prijavu podno­si (ime, prezime/naziv podnositelja, ulica, kućni...

Više

Odredbom članka 105. Zakona o zaštiti po­trošača propisano je da ukoliko potrošač pisa­nim prigovorom ne uspije ostvariti svoja potro­šačka prava, odnosno u slučaju spora Između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Su­du časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje. Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti...

Više

Odredbom članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine” broj 41/2014.) propisana je obveza trgovca da omo­gući potrošačima podnošenje pisanih prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađa­nja pisanim putem potvrditi njihov primitak. Osim obveze iz članka 10. stavka 1. Zako­na, trgovac je dužan potrošaču omogućiti pod­nošenje pisanog prigovora putem pošte, tele­faksa ili elektroničke pošte. Kako starije osobe rjeđe koriste e-mail ili nije im jednostavno pisa­ti pisma te odnositi na poštu, preporuča se od­mah podnijeti pisani prigovor. Nadalje,...

Više

Kupili ste proizvod na sniženju. Nakon kupnje uočili ste materijalni nedostatak. Uputili ste trgovcu pisani prigovor, ali trgovac odbija prihvatiti prigovor, uz obrazloženje da ste proizvod kupili po nižoj cijeni od redovne. Bez obzira na to što ste proizvod kupili na sniženju, rasprodaji ili akciji, imate pravo na ost­varenje potrošačkih prava kao da ste ga kupili po redovnoj cijeni. Ako se proizvod prodaje po nižoj cijeni od re­dovne zbog toga što ima grešku i fizički je od­vojen od ostalih proizvoda,...

Više

Kupili ste proizvod putem internet ili ste naručili telefonom proizvod koji ste vidjeli na TV prodaji ili u katalogu. Proiz­vod vam je isporučen ali ne izgleda ili ne­ma karakteristike koje su navedene pu­tem bilo kojeg od ovih ili sličnih sredstva daljinske komunikacije? Kada kupujete na daljinu (preko Interneta, kataloga, TV prodaje i si.) imate pravo bez obrazloženja vratiti proizvod u roku od 7 radnih dana od kada vam je proizvod ispo­ručen. Trgovcu trebate uputiti pisanu obavijest o raskidu ugovora i vratiti...

Više

Pozvani ste na prezentaciju proizvoda ili usluge uz večeru i piće, potpisali ste ugovor i time kupili pokrivač i putovanje. Sutradan ste shvatili da vam taj proizvod ili usluga ne treba. Što možete poduzeti? Prilikom kupovine proizvoda ili usluga izvan poslovnih prostorija trgovca (razne prezentacije u domu potrošača, domu drugog potrošača ili radnom mjestu potrošača) ili od trgovačkih put­nika koji su se pojavili na vašim vratima, imate pravo odustati u roku od 14 radnih dana od ka­da ste potpisali ugovor. Potrebno je uputiti...

Više

Odnijeli ste televizor na popravak. Na popravku mu je zamijenjen zaslon. Imate li pravo na dobivanje novog jamstva, bu­dući da je zamijenjen njegov bitan dio, ili vam se produžuje postojeće jamstvo za period tijekom kojeg je televizor bio na popravku? S obzirom na to da je u navedenom slučaju zamijenjen bitan dio proizvoda, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od povrata proizvoda potrošaču. U slučajevima kad se radi o manjem poprav­ku, ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo...

Više

Kupili ste pećnicu na kojoj se, nakon nekoliko mjeseci, pojavio materijalni ne­dostatak. Obratili ste se trgovcu i podni­jeli prigovor, ali trgovac je vaš prigovor odbio s obrazloženjem da ste, neisprav­nim rukovanjem, sami prouzročili materi­jalni nedostatak. Što možete učiniti u tom slučaju? Ako se nedostatak pojavio u roku od šest mjeseci od kupnje proizvoda, pretpostavlja se da je nedostatak postojao u vrijeme kupnje te u tom slučaju teret dokazivanja, da ste vi prouzro­čili nedostatak neispravnim rukovanjem, je na trgovcu. Ako vam...

Više
Stranica 1 od 2 1 2

Najnovije

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist